Joomla - YOOtheme Templates- [J1.5] [J1.6]

Joomla - YOOtheme Templates- [J1.5] [J1.6]

Joomla - YOOtheme Templates- [J1.5] [J1.6]
Year: 2011 | Developer: Studio YOOtheme
Platform: Joomla 1.0, Joomla 1.5, Joomla 1.6
System requirements: CMS Joomla 1.0.x-1.6.x

Language: English | License: Freeware
A collection of all templates for Joomla 1.0, 1.5, 1.6 from the studio YOOtheme!
Includes 51 templates for Joomla! 1.5 + Patch Security (New Version not set!), And 21 templates for Joomla! 1.6.
All templates are updated to the latest versions to date, including the latest template for March - Corona v5.5.1 for J1.5 and J1.6.

Joomla 1.5
YT air v5.5.8
YT ambient v1.5.8
YT beyond v1.5.15
YT bloc v5.5.12
YT blueprint v1.5.4
YT chrome v1.5.9
YT color palette v1.5.4
YT core v1.5.19
YT corona v5.5.1
YT crystal v5.5.12
YT daylight v1.5.2
YT enterprise v5.5.12
YT evolution v1.5.6
YT explorer v5.5.12
YT expo v5.5.6
YT firefly v1.5.12
YT flux v5.5.12
YT horizon v1.5.4
YT intro v5.5.12
YT level v5.5.9
YT loom v1.5.6
YT mee v1.5.8
YT mellow v5.5.12
YT motion v5.5.9
YT neo v5.5.15
YT noble v5.5.10
YT nu v1.5.5
YT page v1.5.10
YT phoenix v5.5.12
YT pinboard v5.5.9
YT planet v5.5.12
YT portfolia v1.5.4
YT pulse v1.5.2
YT pure v5.5.6
YT rollout v1.5.4
YT royalplaza v5.5.14
YT scoop v5.5.9
YT seasons v1.5.9
YT shuffle v1.5.6
YT smoove v1.5.4
YT spark v5.5.3
YT studio v5.5.12
YT sunblogger v1.5.4
YT surface v1.5.7
YT switch v1.5.10
YT symphony v5.5.12
YT tweety v5.5.9
YT vanilla v5.5.4
YT vox v5.5.12
YT waybeyond v5.5.9
YT zeitgeist v1.5.4
YT xss patches

Joomla 1.6
YT air v5.5.3
YT bloc v5.5.3
YT corona v5.5.1
YT crystal v5.5.3
YT enterprise v5.5.3
YT explorer v5.5.3
YT expo v5.5.4
YT flux v5.5.3
YT intro v5.5.3
YT mellow v5.5.3
YT neo v5.5.3
YT noble v5.5.3
YT phoenix v5.5.3
YT planet v5.5.3
YT pure v5.5.3
YT royalplaza v5.5.3
YT spark v5.5.3
YT studio v5.5.3
YT symphony v5.5.3
YT vanilla v5.5.4
YT vox v5.5.3

0
2-09-2011, 15:33